ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΥΤΕΚΟ ΑΒΕΕ

                                                 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01-01-2018

 

1. Βασικές Έννοιες  – Γ.Ο.Σ -Ε.Ο.Σ          

 1. Όλες οι συναλλαγές της εταιρίας «ΟΥΤΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε» (στο εξής η Πωλήτρια) με τους πελάτες της διέπονται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) και από τους Ειδικού Όρους Συναλλαγών (ΕΟΣ).
 2. Ως Πελάτης, νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, που συμβάλλεται με την Πωλήτρια για την απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών.
 3. Οι ΓΟΣ ισχύουν σε κάθε συναλλαγή της πωλήτριας για την προμήθεια, κατασκευή, πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για την εκπλήρωση των σκοπών της.
 4. Οι ΕΟΣ κατισχύουν των ΓΟΣ και δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους, μόνο όταν συμφωνούνται εγγράφως με τον πελάτη και μόνο για συγκεκριμένη συναλλαγή. Η κατάρτιση και συνομολόγηση των ΕΟΣ γίνεται εγγράφως είτε με την υπογραφή επιμέρους εγγράφων συμβάσεων, είτε/και με την έγγραφη αποδοχή από τον πελάτη προσφοράς της πωλήτριας είτε/και με την έγγραφη επιβεβαίωση παραγγελίας από την πωλήτρια. Όροι που δεν έχουν εγγράφως συμφωνηθεί με τους ανωτέρω τρόπους, δεν υποχρεώνουν την πωλήτρια, δεν έχουν νομική ισχύ και δεν παράγουν νομικό αποτέλεσμα.
 5. Οι παρόντες ΓΟΣ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Πωλήτριας. Οι όροι αυτοί ισχύουν σε κάθε σύμβαση πώλησης μεταξύ πωλήτριας και αγοραστή, θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου που εκδίδεται για κάθε πώληση και υπερισχύουν έναντι παντός άλλου (ακόμα και όρων προμηθειών του αγοραστή). Αποκλίσεις ή τροποποιήσεις χωρούν μόνον αν συνομολογηθούν εγγράφως. Τοποθέτηση παραγγελίας από κάθε αγοραστή, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Κάθε από μέρους του πελάτη αποδοχή προσφοράς ή ανάθεση παραγγελίας για προμήθεια αγαθών είτε για παροχή υπηρεσιών (ανεξαρτήτως φύσεως, αντικειμένου, αξίας κοκ) υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των ΓΟΣ και τους αποδέχεται. Σε κάθε παραστατικό της ΟΥΤΕΚΟ γίνεται σαφής αναφορά και παραπομπής στους παρόντες ΓΟΣ ως κάτωθι:
 6. « Πωλήσεις, προσφορές, παραγγελίες και πάσης φύσεως συμφωνίες, που εκτελούνται από την ΟΥΤΕΚΟ ΑΒΕΕ υπόκεινται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γ.Ο.Σ) οι οποίοι είναι δημοσιευμένοι και διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της  www.uteco.gr/general_sales_terms_el.html. Κατόπιν αιτήσεως  σας, θα σας αποστείλουμε ένα αντίγραφο.  Οι Γ.Ο.Σ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου προσφοράς, παραγγελίας, τιμολογίου κ.ο.κ της ΟΥΤΕΚΟ ΑΒΕΕ και σε κάθε περίπτωση, θα θεωρούνται  ότι έχουν γίνει  δεκτοί από τον αντισυμβαλλόμενο με  μόνη την αποδοχή των αντίστοιχων εγγράφων και παραστατικών, εφόσον γίνεται επ ΄αυτών ρητή παραπομπή στους Γ.Ο.Σ και στην διαδικτυακή τους διεύθυνση

 2. Τόπος κατάρτισης

Τόπος κατάρτισης όλων των συμβάσεων και πωλήσεων της ΟΥΤΕΚΟ ΑΒΕΕ είναι ο Πειραιάς, όπου η έδρα της.

 3. Χρόνος κατάρτισης

 1. Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης ή αποδοχής προσφοράς ή επιβεβαίωσης παραγγελίας από την πωλήτρια ή πραγματικής αποστολής ή παράδοσης των εμπορευμάτων (οποιοδήποτε προηγηθεί).
 2. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται όταν τα αγαθά παραδοθούν στον συμφωνημένο τόπο. Εάν ο τόπος παράδοσης δεν προσδιορίζεται ειδικά, η προμήθεια θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν τα αγαθά βρίσκονται στις αποθήκες της πωλήτριας.

4. Προσφορές

 1. Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν μόνο για την εκάστοτε παραγγελία και, εν αμφιβολία, αφορούν σε καθαρές αξίες (άρα δε συμπεριλαμβάνουν φόρους, έξοδα ή άλλης μορφής επιβάρυνση ή αμοιβή τρίτου). Ο χρόνος ισχύος της κάθε προσφοράς, εάν δεν ορίζεται ειδικώς εν αυτή, είναι δεκαπέντε (15) ημέρες.
 2. Δοκιμές των πωλούμενων προϊόντων, διενεργούνται μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας και με δαπάνες του αγοραστή).
 3. Οι τιμοκατάλογοι της πωλήτριας, οι κατάλογοι, οι τεχνικές επισημάνσεις, οι διαφημίσεις και τα προωθητικά έγγραφα δεν αποτελούν προσφορά.

5. Παροχή

 1. Η παροχή περιλαμβάνει αποκλειστικά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, τα οποία περιγράφονται στα σχετικά παραστατικά πώλησης. Η πωλήτρια επιλέγει τους προμηθευτές, που με ευθύνη του επέλεξε και υπέδειξε ο αγοραστής. Τα εμπορεύματα πωλούνται με βάση τους όρους και τις προδιαγραφές του κάθε Προμηθευτή.
 2. Η πωλήτρια δεν ευθύνεται αν τα πωλούμενα δεν είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει ο αγοραστής.

 6. Παραγγελία

 1. Παραγγελία μη επιβεβαιωθείσα, θα λογίζεται ως μη υποβληθείσα ή απορριφθείσα.
 2. Ανάκληση επιβεβαιωμένης παραγγελίας δε χωρεί, δοθέντος ότι η εκτέλεση της παραγγελίας γίνεται με βάση τη συγκεκριμένη παραγγελία και, τις περισσότερες φορές, τα εμπορεύματα δεν δύνανται να πωληθούν σε άλλον.
 3. Κάθε μεταβολή ή με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση της παραγγελίας ή/και των εν αυτή διαλαμβανομένων ειδικών όρων συναλλαγών, τελεί υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης/εγκρίσεως της πωλήτριας, μπορεί δε η τελευταία κατά την ανέλεγκτη κρίση της, να την εξαρτήσει από την προηγούμενη καταβολή περαιτέρω αμοιβών, εξόδων, δαναπών.

 

7. Παράδοση

1. Τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα εκδιδόμενα από την Πωλήτρια πάσης φύσεως παραστατικά και έγγραφα, παραλαμβάνονται από τον πελάτη ή εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο του, οι οποίοι υπογράφουν για την παραλαβή τους. Σε περίπτωση αποστολής τους με μεταφορική/ταχυμεταφορική εταιρία , η υπογραφή για την παραλαβή τους υπέχει θέση υπογραφής επί του παραστατικού.

2. Η υπογραφή επί των παραστατικών και λοιπών εγγράφων της πωλήτριας από τρίτα πρόσωπα (πέραν του δικαιούχου ή νομίμου εκπροσώπου) υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υπογράφοντος ότι:

 1. ενεργεί ως αντιπρόσωπος, κατ΄εντολή και για λογαριασμό του αναγραφόμενου στο παραστατικό ή έγγραφο πελάτη άλλως ως ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τού, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
 2. Όλα τα αναγραφόμενα στο παραστατικό / έγγραφο φορολογικά στοιχεία, στοιχεία, επωνυμίας, έδρας, επικοινωνίας είναι αληθή, ακριβή και ισχυρά.
 3. Ο αναγραφόμενος στο παραστατικό / έγγραφο πελάτης έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα Γενικούς Όρους Συναλλαγών της πωλήτριας και τους ειδικούς όρους συναλλαγών που διαλαμβάνονται στο εν λόγω παραστατικό / έγγραφο.
 1. Οι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται στην προσφορά της πωλήτριας είναι ενδεικτικοί και ισχύουν με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης πώλησης (διαθέσιμο απόθεμα). Δεσμευτικοί για την πωλήτρια είναι οι χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται στη σύμβαση, στην προσφορά που έγινε εγγράφως αποδεκτή, στην έγγραφη (από την πωλήτρια) επιβεβαίωση της εκάστοτε παραγγελίας, αφ’ ότου και υπολογίζονται. Η πωλήτρια δύναται να προβαίνει σε τμηματικές παραδόσεις, καθώς και σε παραδόσεις πριν το συμφωνημένο χρόνο.
 2. Ο δεσμευτικός χαρακτήρας του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού/ολοκλήρωσης εκτέλεσης εργασιών για τη πωλήτρια προϋποθέτει ότι ο πελάτης είναι συνεπής με τους όρους πληρωμής της παραγγελίας.
 3. Η πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτο κρίση της να διακόψει άμεσα και αζήμια την εκτέλεση κάθε παραγγελίας προς τον πελάτη , να αναστείλει την αποστολή των αγαθών ή την εκτέλεση των εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών και τον χρόνο παράδοσης, σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι συνεπής με τους όρους πληρωμής και τούτο παράλληλα και ανεξάρτητα με κάθε άλλο δικαίωμα της και χωρίς να γεννάται στο πρόσωπο του πελάτη οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης εκ του λόγου αυτού.
 4. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος παράδοσης καθώς και τα πάσης φύσεως χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης εργασιών μπορούν να μεταβάλλονται μονομερώς από την Πωλήτρια, σε κάθε περίπτωση που :
 1. Ο πελάτης δεν παρέχει εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση.
 2. Ο πελάτης δεν έχει ολοκληρώσει εγκαίρως εργασίες τις οποίες έχει ο ίδιος αναλάβει και οι οποίες αποτελούν προϋπόθεσης της εκτέλεσης από την Πωλήτρια.
 3. Ο πελάτης αιτείται τροποποιήσεων, προσθηκών ή μεταβολλών στην παραγγελία, οι οποίες ισχύουν ως νέα παραγγελία από το χρόνο που θα γίνουν εγγράφως αποδεκτές από την πωλήτρια και με τους όρους που θα συμφωνηθούν.
 4. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην παραγωγή ή τον εφοδιασμό μέρους ή του συνόλου των υλικών χωρίς ευθύνη της Πωλήτριας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αιτίες καθυστερήσεως χωρίς ευθύνη της πωλήτριας συνιστούν: κινητοποιήσεις και απεργίες που επηρεάζουν τις μεταφορές (οδικές, αεροπορικές, θαλάσσιες ή άλλες), τις κρατικές υπηρεσίες και υποδομές (πχ τελωνεία) , καθυστερήσεις στις προμήθειες ή στην παροχή υπηρεσιών από τρίτους, απρόβλεπτες διακοπές στην λειτουργία των εγκαταστάσεων της πωλήτριας, απεργίες, πλημμύρες, σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, δολιοφθορές, πανδημίες, επιστράτευση, εχθροπραξίες, κλπ. καθώς και όλα τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία σύμφωνα με το νόμο.
 5. Υπαναχώρηση χωρεί αζημίως για τον αγοραστή, σε περίπτωση υπερβάσεως του δεσμευτικού χρόνου παραδόσεως άνω των 60 ημερών. Η πωλήτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία του αγοραστή ή τρίτου από καθυστέρηση της παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απεργίας των εργαζομένων της πωλήτριας ή κωλύματος του προμηθευτή ή μεταφορέα της, ο χρόνος παράδοσης θα παρατείνεται ανάλογα. Ο αγοραστής δύναται να ακυρώσει την συγκεκριμένη παραγγελία εφόσον ο λόγος ανωτέρας βίας διαρκέσει πάνω από 60 ημέρες.
 1. Αν ο αγοραστής δεν παραλάβει τα εμπορεύματα εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή του προς τούτο, καθίσταται πάραυτα υπερήμερος, το οφειλόμενο τίμημα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και προσαυξάνεται με κάθε πρόσθετη δαπάνη (φύλαξης, ασφάλισης κλπ.). Εν τοιαύτη περιπτώσει, η πωλήτρια δύναται να επιλέξει – εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό – να διαθέσει τα εμπορεύματα αλλού ή/και να παρακρατήσει την προκαταβολή η οποία δόθηκε από τον πελάτη για την παραγγελία αυτή, ως ποινική ρήτρα ή/και να αξιώσει αποζημίωση.

8. Κίνδυνος

 1. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν, εκφορτώνονται και αποθηκεύονται με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες του αγοραστή, ανεξάρτητα από το ποιος όρισε τον μεταφορέα, τον εκφορτωτή ή τον αποθηκάριο. Τυχόν κάλυψη του κόστους μεταφοράς από την πωλήτρια, δεν συνεπάγεται αποδοχή ή ανάληψη της ευθύνης ή του κινδύνου μεταφοράς. Ο αγοραστής δύναται να επιβλέψει, με μέριμνα και δαπάνες του, τη φόρτωση κάθε παραγγελίας, άλλως δεν θα δύναται να αμφισβητήσει την κατάσταση των εμπορευμάτων μετά τη φόρτωση.
 2. Σε περίπτωση που ο αγοραστής έχει υποδείξει διαφορετικό τόπο παράδοσης των εμπορευμάτων (λ.χ. σε κάποιο εργοτάξιο ή σε τρίτο πρόσωπο), η παραλαβή θα λογίζεται από την παράδοση στον υποδειχθέντα τόπο και/ή στο υποδειχθέν πρόσωπο.
 3. Εάν, κατά την υποβολή/επιβεβαίωση της παραγγελίας ο αγοραστής δεν ορίσει εξουσιοδοτημένο(-α) πρόσωπο (-α) για την παραλαβή, θα τεκμαίρεται ότι κάθε πρόσωπο (λ.χ: υπάλληλος, προστηθείς, κλπ.) στο χώρο ευθύνης του αγοραστή έχει εντολή και εξουσιοδότηση να παραλαμβάνει τα εμπορεύματα για λογαριασμό του αγοραστή, με μόνη την υπογραφή του. Τυχόν καθυστερήσεις κατά την παραλαβή ή την εκφόρτωση, βαρύνουν τον αγοραστή.
 4. Σε περίπτωση μεταφοράς ή αποστολής των πωληθέντων αγαθών προς την έδρα του αγοραστή ή σε άλλο τόπο καθ΄ υπόδειξη του , είτε με μέσα της πωλήτριας είτε με διαμεσολάβηση τρίτου μεταφορέα, τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής, χειροτέρευσης ή απώλειας των αγαθών μετά την έξοδό τους από την αποθήκη της πωλήτριας , φέρει αποκλειστικά ο αγοραστής .

9. Πληρωμή

 1. Οι πληρωμές προς την πωλήτρια διενεργούνται με ευθύνη και δαπάνες του πληρωτή.
 2. Πληρωμές γίνονται προσηκόντως με κατάθεση είτε στο ταμείο της εταιρίας είτε στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής, οι οποίοι αναγράφονται στο κάτω μέρος της εμπρόσθιας όψης των παραστατικών της στο πεδίο: « Συνεργαζόμενες Τράπεζες».
 3. Αξιόγραφα που δίδονται για την πληρωμή μίας παραγγελίας, δίδονται χάριν καταβολής και όχι εις εξόφληση της οφειλής του αγοραστή.
 4. Πιστώσεις, εκπτώσεις ή άλλες διευκολύνσεις ή παροχές, εναπόκεινται στην ενέλεγκτη διακριτική ευχέρεια της πωλήτριας, παρέχονται προαιρετικά και εγγράφως από την πωλήτρια και ισχύουν υπό τον όρο της πιστής τήρησης των όρων του παρόντος και των τυχόν ΕΟΣ.
 5. Ο αγοραστής δεν δύναται να συμψηφίσει ολικά ή μερικά ούτε να προτείνει σε συμψηφισμό την οφειλή του με τυχόν δικές του απαιτήσεις, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, εκκαθαρισμένες ή μη.

10. Υπερημερία

Ρητά συμφωνείται ως δήλη ημέρα καταβολής του πιστωθέντος τιμήματος, η τελευταία ημέρα του χρόνου πίστωσης που έχει ειδικά συμφωνηθεί, όπως αυτή καταγράφεται στο πεδίο «Τρόπος Πληρωμής » του σχετικού παραστατικού. Εάν δεν αναγράφεται χρόνος πίστωσης ( επί πιστώσει εκδιδόμενα τιμολόγια) η πίστωση είναι τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού. Την επόμενη ημέρα μετά την εκπνοή του χρόνου πίστωσης το πληρωτέο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στο σύνολο και επιβαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα τόκο υπερημερίας από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης, χωρίς να χρειάζεται προς τούτο οποιαδήποτε όχληση του αγοραστή.

11. Εκχώρηση

Η πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει και να χρησιμοποιεί κατά την ανέλεγκτο κρίση της, εξωτερικούς συνεργάτες ή / και υπεργολάβους, για την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου παροχών της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, την ευθύνη έναντι του πελάτη, για τη προσήκουσα κι εμπρόθεσμη εκτέλεση φέρει η Πωλήτρια. Η πωλήτρια δύναται να εκχωρήσει την απαίτησή της από τον αγοραστή, σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ο πελάτης δεν δύναται να εκχωρήσει σε οποιανδήποτε τρίτο τα εκ της πωλήσεως δικαιώματα του, χωρίς προηγούμενη ειδική έγγραφη έγκριση της πωλήτριας.

12. Υποχρεώσεις πελάτη

 1. Ο πελάτης, όταν από την σύμβαση ή από φύση της εκπλήρωσης απαιτείται , υποχρεούται να παρέχει στους εκπροσώπους και προστηθέντες της πωλήτριας ανεμπόδιστη πρόσβαση στους απαραίτητους χώρους και υποδομές, καθώς και στις απαραίτητες παροχές, προκειμένου για την εκπλήρωση της παροχής της και να μεριμνά για την εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών εργασιακής ασφάλειας και υγιεινής φέρων αποκλειστική προς τούτο ευθύνη.
 2. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εκ των προτέρων τους εκπροσώπους της πωλήτριας για ειδικές συνθήκες καθώς και πιθανούς κινδύνους στους χώρους ευθύνης του και να λαμβάνει όλα τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή ζημίας ή βλάβης σε πρόσωπα ή πράγματα καθώς επίσης να λαμβάνει και κάθε έκτακτο μέτρο, εάν και όταν παρίσταται ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση που στο χώρο εργασίας, υπάρχουν τρίτοι εργολάβοι του πελάτη, ο τελευταίος φέρει πάντα την αποκλειστική ευθύνη συντονισμού των εργασιών.
 3. Η πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση, που κρίνει ότι οι συνθήκες εργασίας και υγιεινής δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή/και υφίσταται όρος επέλευσης κινδύνου να διακόπτει άμεσα και αζημίως τις εργασίες και να αποχωρεί, γνωστοποιώντας το συντομότερο δυνατόν στον πελάτη την αιτία της διακοπής και τάσσοντας προθεσμίας για αποκατάσταση αναγκαίων συνθηκών ασφαλούς εργασίας.
 4. Η δυνατότητα μεταβολής της διεύθυνσης  και των στοιχείων χρέωσής του αγοραστή,  είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με την πωλήτρια, δήλωσης των εν ισχύ στοιχείων και έγγραφης επιβεβαίωσης της μεταβολής μέσω έγγραφης επικοινωνίας.

 13. Επιστροφές

 1. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο για εμπορεύματα που καλύπτονται από εγγύηση, υπό τον όρο της προηγούμενης ενημέρωσης της πωλήτριας και έγγραφης αποδοχής της από την πωλήτρια και εφόσον τα αγαθά επιστρέφονται εντός την αρχικής συσκευασίας τους και με όλα τα συνοδευτικά τους έγγραφα. Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή των υλικών γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του πελάτη. Αποσαφηνίζεται ότι σε όσες περιπτώσεις δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις καθώς και σε κάθε περίπτωση αποστολής πωληθέντων στην πωλήτρια, με τρίτους μεταφορείς, η παραλαβή τους από την πωλήτρια σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ούτε μπορεί να εκληφθεί ως συναίνεση ή αποδοχή επιστροφής, η δε εταιρία ουδεμία φέρει ευθύνη για τα αγαθά.
 2. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από εγγύηση, ζημίες ή βλάβες των πωληθέντων τα οποία έχουν υποβληθεί σε μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή επεμβάσεις, καθώς και ζημίες ή βλάβες, που οφείλονται σε κακή χρήση, αμέλεια στο χειρισμό ή στη συντήρηση ή σε αιτίες αναγόμενες στο χώρο και στις συνθήκες εγκατάστασης /αποθήκευσης των.
 3. Ο πελάτης με την παραλαβή των παραστατικών αναγνωρίζει ότι τα προδοθέντα είναι απολύτως σύμφωνα, ποσοτικά και ποιοτικά (κατά την περιγραφή, τον τύπο, την ποσότητα, την τιμή και τα επί μέρους χαρακτηριστικά ) με τα με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτά και με τους ειδικούς όρους και συμφωνίες της συναλλαγής. Τα υλικά συσκευασίας (ξύλινα στροφεία κ.λπ.) δεν επιστρέφονται και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

14. Συμφωνημένες ιδιότητες

Εμπορεύματα που δεν πληρούν τις συμφωνηθείσες ιδιότητες αντικαθίστανται, μετά από άμεση έγγραφη ειδοποίηση της πωλήτριας και εφ’ όσον δεν γίνει χρήση αυτών ή παραβίαση της συσκευασίας τους. Στην περίπτωση αυτή η μοναδική ευθύνη της πωλήτριας έγκειται στην άνευ χρέωσης διόρθωση του σφάλματος. Εάν ο αγοραστής δεν εναντιωθεί εγγράφως στην πωλήτρια εντός δύο εργασίμων ημερών από την σε αυτόν παράδοση των εμπορευμάτων, θεωρείται ότι παρέλαβε καλώς, ανεπιφύλακτα.

15. Παρακράτηση κυριότητας

 1. Η κυριότητα και η νομή των πωληθέντων παραμένει στην πωλήτρια μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού), ο δε πελάτης διατηρεί μόνο δικαίωμα κατοχής και χρήσης των αγαθών, ευθυνόμενος ως θεματοφύλακας σύμφωνα με το νόμο.
 2. Διαρκούσης της πιστώσεως, εφ’ όσον επιδεινωθεί η πιστοληπτική ικανότητα ή η οικονομική κατάσταση του αγοραστή, ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώσει την πωλήτρια, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να αναστείλει αορίστως την εκτέλεση της παραγγελίας ή μέρους αυτής μέχρις ότου ο αγοραστής δώσει επαρκείς εγγυήσεις ή καταβάλλει το τίμημα

17. Περιορισμός Ευθύνης

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Πωλήτρια. για τυχόν ζημία του πελάτη άμεση ή έμμεση, αποθετική ζημία ή για διαφυγόντα κέρδη και μεταξύ άλλων για Απώλεια εισοδήματος, Απώλεια κέρδους, Απώλεια συμβάσεων, Απώλεια χρήσης, Απώλεια παραγωγής, Κόστος κεφαλαίου, Απώλεια λόγω διακοπής παροχής ρεύματος, κόστη εναλλακτικής μορφής παραγωγής ρεύματος, λοιπά έξοδα προερχόμενα από διακοπή λειτουργίας, συνεπεία, εξ αφορμής ή και επ ευκαιρίας κάθε προμήθειας

18. Η επωνυμία, όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στα αγαθά, στις συσκευασίες, στα έντυπα και στις διαδικτυακές σελίδες της πωλήτριας, η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν στα εμπορικά σήματα, βιομηχανική ιδιοκτησία, λογισμικά, σχέδια δείγματα κατάλογοι και λοιπά τεχνικά έγγραφα κοκ ανήκουν αποκλειστικά στην πωλήτρια και θα παραμείνουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της πωλήτριας η οποία διατηρεί παν δικαίωμα (εκμετάλλευσης, προσδοκίας, κυριότητας, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ), με την ρητή επιφύλαξη σεβασμού των ανάλογων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων κατασκευαστών λογισμικών, υλικών και μηχανημάτων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση τρίτων ή του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή διανομή, επανέκδοση μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, φόρτωση ανακοίνωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των ανωτέρω με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς πλην εάν έχει προηγουμένως ληφθεί ειδική προς τούτο έγγραφη άδεια της πωλήτριας ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

19. Ρήτρα Παρέκτασης Τοπικής Αρμοδιότητας

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ανακύψει οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, μεταξύ της ΟΥΤΕΚΟ Α.Β.Β.Ε και του πελάτη, σχετικά με την ισχύ, ερμηνεία, των παρόντων όρων καθώς και για την εκτέλεση κάθε σύμβασης ή/καιγια οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναφυόμενο, συνέπεια, εξ αφορμής ή επ ευκαιρία αυτώ,, είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της πόλης του Πειραιά και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

20. Επικοινωνία

 1. Η έγγραφη επικοινωνία πραγματοποιείται με συστημένο ταχυδρομείο, ταχυμεταφορικές εταιρίες και με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), προς και από τα εν ισχύ, καταγεγραμμένα στα παραστατικά και δημοσιευμένα στην επίσημα ιστοσελίδα της πωλήτριας αντίστοιχα μέσα, αριθμούς και διευθύνσεις
  .
 2. Κάθε έγγραφη επικοινωνία της πωλήτριας προς τα δηλωθέντα από τον πελάτη στοιχεία επικοινωνίας του, είναι έγκυρη και ισχυρή και παράγει έννομα αποτελέσματα. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη να γνωστοποιεί εγγράφως και αμελλητί στην πωλήτρια κάθε μεταβολή στα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας του.
 3. Η επικοινωνία της πωλήτριας με ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα μηνύματα τα οποία αποστέλλει διέπονται από τους κάτωθι κανόνες: Το περιεχόμενο του κάθε μηνύματος και των τυχόν συνημμένων σε αυτό αρχείων είναι εμπιστευτικό και απόρρητο με αποκλειστικό αποδέκτη αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται. Εάν το όνομά του παραλήπτη δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των αποδεκτών, ή δεν είναι ο σκοπούμενος παραλήπτης (ή πρόσωπο υπεύθυνο να το παραδώσει σε αυτόν) παρακαλείται να μην προβεί σε καμία ενέργεια σε σχέση με το μήνυμα, να μην ανοίξει, αντιγράψει ή άλλως επέμβει σε συνημμένο αρχείο αλλά  να επικοινωνήσει άμεσα με τον αποστολέα.  Η αντιγραφή, χρήση ή κοινοποίηση σε τρίτους κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη αντίκειται στο νόμο.  Δεδομένου ότι οι επικοινωνίες μέσω του διαδικτύου (INTERNET) δεν είναι ασφαλείς, η εταιρία  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος μηνύματος. Στον παραλήπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του από ιούς ή άλλες κακόβουλες ενέργειες. Το περιεχόμενο κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του. Ο συντάκτης  του εγγράφου αναλαμβάνει την ευθύνη για την διατύπωση, το περιεχόμενο την ακρίβεια και τις συνέπειες από την  χρήση του ηλεκτρονικού μηνύματος και των συνημμένων σε αυτό αρχείων  υποχρεούμενος  όπως συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και διατάξεις σχετικά  με την ηλεκτρονική αλληλογραφία και τις διαδικτυακές εφαρμογές. Η διαλαμβανόμενες πληροφορίες παρέχονται ως έχουν και δεν περιλαμβάνουν  εγγυήσεις, διαβεβαιώσεις, προϋποθέσεις, όρους εμπορευσιμότητας  ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η εταιρία δεν υποστηρίζει, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε γνώμη, υπόδειξη, συμπέρασμα, προσφορά, πρόταση, αποδοχή, συμφωνία ή άλλη πληροφορία που περιέχεται σε κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος, πλην εάν υπάρχει ρητή και σαφώς εκπεφρασμένη σε επίσημο έντυπο σχετική δήλωση βούλησης της εταιρίας. Στον παραλήπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για επιβεβαίωση του περιεχομένου κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος.

21. Τροποποίηση Γ.Ο.Σ

Η «ΟΥΤΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε» ενημερώνει τους πελάτες της, μέσω της ιστοσελίδας της για οποιεσδήποτε αλλαγές στους γενικούς όρους των συναλλαγών της, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει οποτεδήποτε και οποιονδήποτε από τους όρους και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.uteco.gr ανά πάσα στιγμή. Οι πελάτες με τη σειρά τους φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές και με τη πραγματοποίηση της συναλλαγής εκ μέρους του αγοραστή τεκμαίρεται ότι τους έχει αποδεχτεί. Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν ισχύει και συνεπώς δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες και δρομολογημένες προς παράδοση παραγγελίες.

22. Λοιποί Όροι

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες γενικούς όρους κριθεί άκυρος , οι υπόλοιπο όροι παραμένουν σε ισχύ , ωσάν ο άκυρος όρος να μην είχε ποτές συμπεριληφθεί στο παρόν.

Τυχόν παράλειψη της πωλήτριας να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα της δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ή ερμηνευθεί ως τροποποίηση του παρόντος ή παραίτηση της από αυτά.